Wycena wartości przedsiębiorstwa (spółki)

 

Prowadzenie biznesu o znacznych rozmiarach często wiąże się z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytanie: ile jest on wart? Można wymienić wiele powodów, które zmuszać będą do dokonania rzetelnej wyceny wartości przedsiębiorstwa. Te sytuacje to:
• planowany zakup lub sprzedaż spółki czy też jej części,
• debiut na rynku publicznym,
• pozyskanie dodatkowego finansowania zarówno o charakterze dłużnym, jak i udziałowym,
• konieczność sprostania wymogom stawianym przez sprawozdawczość finansową,
• wsparcie procesów decyzyjnych i zarządczych,
• wniesienie aportu lub ustanowienia zastawu na akcjach/udziałach.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że wycena spółki to złożony proces, który powinien być przeprowadzany wyłącznie na podstawie określonej wiedzy i doświadczenia. Aby jego wyniki były wiarygodne, potrzebna jest rzetelna analiza rozmaitych aspektów związanych z funkcjonowaniem firmy. Warto przy tym pamiętać, że wycena przeprowadzona przez profesjonalny podmiot stanowi kluczową informację przy negocjacjach, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i innych posunięciach strategicznych.

Metody wyceny spółek


Zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym związanym z wyceną przedsiębiorstw, można wymienić trzy główne grupy metod wyceny przedsiębiorstwa. Są to metody:
• dochodowe,
• mnożnikowe (porównań rynkowych),
• majątkowe.

Metody dochodowe – wycena spółki na podstawie generowanych dochodów


Metody dochodowe jako kluczową właściwość każdego przedsiębiorstwa uznają jego zdolność do generowania nadwyżki ekonomicznej pod postacią wolnych przepływów finansowych. U ich podstaw leży przekonanie, że przedsiębiorstwo to zintegrowany organizm, którego pierwszorzędnym celem jest powiększanie bogactwa akcjonariuszy (oraz innych dostawców kapitału), a to zaś odbywa się przede wszystkim poprzez powiększanie zasobów gotówki, która może zostać na ich potrzeby rozdystrybuowana. A zatem kluczowym czynnikiem wpływającym na wartość przedsiębiorstwa (spółki) w metodach dochodowych będzie wielkość strumienia generowanego pieniądza. Drugim istotnym czynnikiem jest ryzyko osiągnięcia prognozowanych przepływów finansowych, co z kolei swoje odzwierciedlenie znajduje poprzez ujęcie w modelach parametru, jakim jest koszt kapitału.

Metody mnożnikowe – wycena wartości przedsiębiorstwa na podstawie porównań

 

Metody mnożnikowe (porównań rynkowych) wiedzę o wartości przedsiębiorstwa czerpią z informacji o notowaniach akcji przedsiębiorstw o zbliżonej charakterystyce lub danych dotyczących rynku transakcji prywatnych. Wycenę konkretnego przedsiębiorstwa (spółki) przeprowadza się poprzez zastosowanie analogii: skoro jednostka zysku (lub też innego parametru finansowego) w spółce podobnej wyceniana jest na X razy, to taka sama relacja powinna zachodzić również w interesującym nas przedsiębiorstwie. Za przedsiębiorstwa podobne uważa się zwykle te, które prowadzą działalność w tej samej branży, ulokowane są w podobnym miejscu łańcucha dostaw, a także nie odstają od siebie rozmiarami – krótko mówiąc charakteryzuje je zbliżony potencjał rozwojowy oraz poziom ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

Metody majątkowe – wycena przedsiębiorstw z uwzględnieniem aktywów, pasywów i zobowiązań 

 

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw polegają na wprowadzeniu odpowiednich korekt wartości składników majątku oraz zobowiązań wykazywanych w bilansie. Zauważyć należy, że w trakcie procesu wyceny mogą pojawić się również takie składniki aktywów oraz pasywów, które podlegają kontroli przedsiębiorstwa, wpływają na jego wartość, a nie były wykazywane dotąd w bilansie (np. marka, know-how lub zobowiązania wynikające z odpraw należnych zwalnianym pracownikom). Metody majątkowe najczęściej znajdują zastosowanie, gdy założenie o kontynuacji działalności przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do generowania nadwyżki ekonomicznej, nie może zostać zaakceptowane.

Nasza oferta – wycena wartości przedsiębiorstwa

 

Wycena spółki każdorazowo przygotowywana jest według indywidualnych cech prowadzonego przez nią biznesu oraz przy uwzględnieniu celu, jakiemu ma służyć zawierający ją końcowy raport. Przy jej sporządzaniu wykorzystuję najbardziej adekwatne metody i skrupulatnie analizuję dane, by otrzymać miarodajny wynik. Otrzymany przez klienta raport stanowiący wynik owej analizy zawiera wszelkie informacje na temat przyjętej metodologii oraz uwzględnionych czynników i założeń. Dzięki temu stanowi kompendium wiedzy na temat aktualnej kondycji firmy i jej wartości.

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl