Rynek kapitałowy

monety i hologramy

Rynek kapitałowy jest miejscem, gdzie spotykają się podmioty poszukujące kapitału oraz te, które za odpowiednim wynagrodzeniem są w stanie ten kapitał zaoferować. W sposób formalny do nawiązania relacji biznesowej pomiędzy nimi dochodzi najczęściej w wyniku emisji/sprzedaży akcji oraz obligacji, czy też poprzez zawarcie umowy kredytowej. Podmioty uczestniczące w wymianie, której przedmiotem są różnorodne instrumenty rynku kapitałowego, przede wszystkim powinny posiadać wiedzę o tym, jaka jest rzeczywista wartość będących przedmiotem transakcji praw majątkowych.

Takiemu właśnie celowi służą przygotowywane przez DSC Advisory wyceny pakietów akcji i udziałów w przedsiębiorstwie oraz wyceny obligacji. Również w sposób profesjonalny przygotowuję wyceny instrumentów opcyjnych.

Opcja jest instrumentem, który pozwala jej posiadaczowi na osiągnięcie korzyści materialnej w przypadku, gdy cena zdefiniowanego umową innego instrumentu finansowego (bazowego) osiągnie określony poziom. W praktyce rynkowej, w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących typową działalność gospodarczą w obrębie handlu lub produkcji, najczęściej spotykane opcje służą zabezpieczaniu przed wahaniami kursów walutowych (opcje walutowe) oraz budowaniu programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej wyższego lub średniego szczebla. Mogą one również stanowić element składowy innych umów, np. związanych z emisją obligacji. Posiadanie, zarówno w obrębie aktywów jak i pasywów przedsiębiorstwa, instrumentów opcyjnych zwykle rodzi konieczność poznania i monitorowania ich wartości.

Transakcje kupna i sprzedaży zawierane na instrumentach finansowych, zwłaszcza jeżeli są one dopuszczone do publicznego obrotu, mogą czasami powodować wątpliwości natury prawnej lub ekonomicznej. Ich prawidłowość może być kwestionowana w oparciu o obowiązujące regulacje, przyjętą politykę inwestycyjną oraz zasadę efektywności ekonomicznej.

Dzięki posiadanej wiedzy (popartej licencją doradcy inwestycyjnego) oraz zdobytemu doświadczeniu (także w charakterze biegłego sądowego) jestem w stanie pomóc Tobie skutecznie stawić czoło wszystkim opisanym powyżej wyzwaniom. Zapraszam do kontaktu!