Szacowanie szkód gospodarczych

długopis leżący na kartce z wykresami

W praktyce gospodarczej zdarzają się takie sytuacje, w których przedsiębiorstwo zostaje poszkodowane w wyniku zaniechania lub niewłaściwego działania innego podmiotu. Czasami charakter zdarzenia powodującego szkodę gospodarczą ma tylko wymiar fizyczny, w postaci uszkodzenia mienia materialnego, którym posługuje się firma. Równie często jednak szkoda gospodarcza powstaje w efekcie nieuprawnionego działania lub zaniechania drugiego podmiotu o charakterze biznesowym lub administracyjnym.  W skrajnej postaci może ona skutkować koniecznością zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez poszkodowane przedsiębiorstwo.

Sytuacja taka w oczywisty sposób rodzić będzie roszczenie w stosunku do podmiotu, który przyczynił się do powstania szkody. Roszczenie to może zostać zaspokojone zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej, jednakże zarówno w jednym jak i drugim przypadku kluczową kwestią jest ustalenie jego wysokości. Jako osoba posiadająca doświadczenie w realizacji tego typu projektów, w związku z toczącymi się w sądach sprawami, wiem doskonale, że jakość przygotowanej opinii zależy nie tylko od wnikliwej analizy finansów przedsiębiorstwa w okresie zarówno przed jak i po zdarzeniu, które spowodowało szkodę. Należy przede wszystkim wiele uwagi poświęcić na zrozumienie modelu biznesowego poszkodowanego przedsiębiorstwa. Jest to warunek wstępny i konieczny do wiarygodnego ustalenia i udokumentowania wartości poniesionej szkody.