Modelowanie finansowe

 

 

Realizacja funkcji zarządczych oraz sprawozdawczych często nakłada na przedsiębiorstwo konieczność przygotowania modelu finansowego, który w możliwie wiarygodny i rzetelny sposób oddaje aktualne wyobrażenie na temat przyszłego stanu jego finansów. Opis ten wyrażony jest zwykle pod postacią prognozowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.


Budując model finansowy opisujący przyszły obraz przedsiębiorstwa należy przede wszystkim przestrzegać kilku podstawowych zasad. Po pierwsze formułowane przez nas prognozy finansowe powinny być wiarygodne, co oznacza, że powinny uwzględniać w sposób racjonalny wszystkie dostępne informacje. Ponadto konstrukcja planu finansowego przedsiębiorstwa powinna respektować podstawowe zasady rachunkowości dotyczące ustalania wartości niektórych pozycji sprawozdania finansowego oraz powiązań miedzy nimi. Dotyczy to w szczególności środków trwałych oraz kapitałów własnych. Mając jednak na uwadze, że plan finansowy zwykle przygotowywany jest na potrzeby własne lub współpracującego podmiotu, nie jesteśmy zobligowani do przestrzegania aktów prawnych normujących kwestie rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Dlatego też w pewnych granicach, mając na uwadze jak największą użyteczność przygotowywanego narzędzia, możemy sobie pozwolić na swobodę jego kształtowania.

 

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl