Jak należy czytać raport z wyceny wartości przedsiębiorstwa?

raport z wyceny przedsiębiorstwa

Czym jest raport z wyceny wartości przedsiębiorstwa? Jest to dokument, który musi zostać obowiązkowo przedstawiony przez specjalistę dokonującego wyceny firmy na zakończenie całego procesu. Zawarta jest w nim opinia wykonawcy o wartości danego przedsiębiorstwa. Raport może być sporządzony zarówno z wyceny pełnej, jak i uproszczonej. Tak jedna, jak i druga opcja wymaga jednak przedstawienia na piśmie. W raporcie z wyceny firmy zawarte są najważniejsze informacje odnośnie czynników, które wpływają na określenie wartości przedsiębiorstwa. Prawidłowo sporządzony raport powinien pozwalać na bezproblemowe zidentyfikowanie wszystkich wykorzystywanych w procesie wyceny danych oraz założeń.

Czytaj więcej...

Zasady tworzenia prognoz finansowych dla przedsiębiorstwa

prognozy finansowe

Prognozy finansowe to zbiór danych, za pomocą których opisywany jest spodziewany rozwoju określonego przedsiębiorstwa. Podobnie jak prognoza pogody wysnuwa wnioski dotyczące przyszłych warunków atmosferycznych na podstawie teraźniejszych informacji, podobnie prognozę finansową na nadchodzący okres tworzy się w oparciu o dotychczasowe działania firmy oraz ogólną sytuację panującą w ekosystemie gospodarczym. Sprawdzalność prognozy finansowej zależy więc w dużej mierze od jakości danych, na podstawie których została ona przygotowana.

Czytaj więcej...

Jakie cechy powinien posiadać dobry biznesplan?

biznesplan

Dobry biznesplan to pierwszy i kluczowy krok w drodze do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przygotowanie biznes planu to etap, na którym wcześniejsze koncepcje i plany znajdują ustrukturyzowane rozwinięcie w postaci dokumentu, mającego dostarczyć merytorycznych argumentów za realizacją przedsięwzięcia. Rzetelnie przygotowany biznes plan nie tylko pozwala na ocenę zasadności realizacji przedsięwzięcia biznesowego.

Czytaj więcej...

Znaczenie doradcy w procesie kupna/sprzedaży przedsiębiorstwa

kupno przedsiębiorstwa

Procesy zarówno kupna jak i sprzedaży przedsiębiorstwa, muszą być poparte profesjonalnymi analizami. Konieczne jest bowiem nie tylko określenie podstawowych parametrów transakcji, ale również wskazanie potencjalnego ryzyka, które może wywierać wpływ na powodzenie planowanej transakcji. Dlatego też tak ważne staje się wsparcie ze strony kompetentnego doradcy.

Czytaj więcej...

Jak oszacować szkodę poniesioną przez przedsiębiorstwo?

szacowanie szkody

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nieodzownie z ponoszeniem ryzyka. Źródłem tego ryzyka jest m. in. ograniczona możliwość  przewidywania zachowań konkurencji oraz klientów. Każda racjonalnie działająca firma stara się minimalizować potencjalne zagrożenia. Niestety zdarza się tak, że podmioty funkcjonujące w otoczeniu przedsiębiorstwa dopuszczają się czynów, które naruszają jego interesy. Klienci i dostawcy nie zawsze będą wywiązywać się z podjętych zobowiązań.

Czytaj więcej...

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

wartość przedsiębiorstwa

Celem prowadzenia działalności biznesowej jest najczęściej zwiększanie poziomu osiąganych zysków. To właśnie od wielkości zysków wypracowanych przez przedsiębiorstwo najczęściej uzależnione są premie wypłacane kadrze menadżerskiej. Jednak zysk jako kategoria księgowa jest podatny na różne manipulacje, które służąc jego zwiększeniu, nie prowadzą wcale do wzrostu wartości przedsiębiorstwa oraz wzrostu majątku jego właścicieli.

Czytaj więcej...

Na czym polega wycena znaku towarowego?

wycena znaku towarowego

Znak towarowy, inaczej marka,  jest elementem budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Jest to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny lub słowny, które pozwala na odróżnienie towarów oraz usług konkretnego przedsiębiorstwa od oferty konkurentów. Rozpoznawalna marka jest często nośnikiem wartości takich, jak jakość, prestiż, poczucie przynależności. Konsumenci wartości te utożsamiają z nabywanymi produktami, co ma niebagatelny wpływ na ich decyzje zakupowe. Powodowany tym wzrost popytu przekłada się na wyższą sprzedaż (w ujęciu ilościowym) lub wzrost ceny nabywanych dóbr.

Czytaj więcej...

Wycena przedsiębiorstwa (spółki)

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa jest procesem, który trudno jest poddać standaryzacji. Dobór samych metod wyceny, jak i wykorzystywanych w nich parametrów ma charakter indywidualny i zależy w dużym stopniu od specyficznych cech przedsiębiorstwa oraz okoliczność, w których sporządzana jest wycena.

Czytaj więcej...

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl