Czym jest raport z wyceny wartości przedsiębiorstwa? Jest to dokument, który musi zostać obowiązkowo przedstawiony przez specjalistę dokonującego wyceny firmy na zakończenie całego procesu. Zawarta jest w nim opinia wykonawcy o wartości danego przedsiębiorstwa. Raport może być sporządzony zarówno z wyceny pełnej, jak i uproszczonej. Tak jedna, jak i druga opcja wymaga jednak przedstawienia na piśmie. W raporcie z wyceny firmy zawarte są najważniejsze informacje odnośnie czynników, które wpływają na określenie wartości przedsiębiorstwa. Prawidłowo sporządzony raport powinien pozwalać na bezproblemowe zidentyfikowanie wszystkich wykorzystywanych w procesie wyceny danych oraz założeń.

 

Opis oraz analiza firmy i jej otoczenia

 

Jedną z podstawowych informacji zawartych w raporcie z wyceny wartości przedsiębiorstwa jest opis oraz analiza firmy i jej otoczenia. Na jakie dane w związku z tym zagadnieniem należy zwrócić uwagę podczas czytania raportu? W dokumencie tym muszą się znaleźć zarówno podstawowe, jak i bardziej szczegółowe informacje. Do podstawowych należy określenie formy prawnej, podanie informacji o historii firmy i o jej zarządzie, a także prezentacja oferowanych produktów czy usług. Jak zostało to już wspomniane, opis ma jednak dotyczyć nie tylko firmy, ale również jej otoczenia. Na otoczenie składa się wszystko to, co tworzy rynek. Są to więc zarówno przeszli, jak i teraźniejsi oraz potencjalni klienci. Również konkurencyjne podmioty gospodarcze zaliczają się do otoczenia firmy. Kiedy mamy już zgromadzone informacje, dotyczące charakterystyki firmy oraz jej otoczenia, możemy przystąpić do analizy zachodzących między nimi relacji, rzutujących na mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz pojawiające się przed nim szanse i zagrożenia. Rozpoznanie tych wszystkich składowych powinno pozwolić na przygotowanie modelu finansowego obrazującego przyszły prawdopodobny stan przedsiębiorstwa. Plan ten stanie się podstawą do sporządzenia wyceny wartości przedsiębiorstwa, zwłaszcza przygotowywanej w oparciu o metodę dochodową.

 

Warto zauważyć, że wycena przedsiębiorstwa nie musi określać jednej ostatecznej wartości. Czasami wskazane może być określenie przedziału wartości w oparciu o różne metody wyceny oraz różne przyjęte w trakcie ich wykorzystania założenia. Tak określony przedział wartości może stanowić pole wyjściowe do negocjacji dla partnerów planujących zawarcie transakcji kupna/sprzedaży spółki.

 

Na co trzeba zwrócić uwagę?

 

Należy pamiętać, że proces wyceny przedsiębiorstwa niezależnie, czy został zwieńczony wskazaniem jednej wartości, czy też określeniem jej przedziału, powstał w oparciu o przyjęte na wstępie założenia. Czytając raport z wyceny i formułując na jego podstawie wnioski, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę dane oraz tezy, które stały się podstawą do jego przygotowania. Pozwoli to nam lepiej zrozumieć wynik i wynikające z niego konkluzje.

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl